strona główna

Zrealizowane

Studium opłacalności inwestycji - Centrum Wystawienniczo Handlowego Budownictwa w Kielcach ul. Zagnańska.

Kielecka Grupa Inwestycyjna opracowała na zlecenie firmy Agencja Nieruchomości SAWICZ w Kielcach "Studium opłacalności inwestycji" - Centrum Wystawienniczo Handlowego Budownictwa w Kielcach ul. Zagnańska. 

Studium zawierało wariantowe koncepcje architektoniczno budowlane zespołu handlowo magazynowego, składającego się z 5 obiektów o powierzchni 2500m2 każde, usytuowanych na obszarze 25000 m2. W skład opracowania wchodziły także plan marketingowy, prognozowane nakłady inwestycyjne, prognozowane wpływy finansowe, rachunek zysków i strat, plan finansowy, plan spłaty kredytu, wyliczenie NPV i IRR, ocena wrażliwości projektu oraz wnioski z analizy opłacalności. 

 


Studium wykonalności projektu i modernizacji stadionu piłkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach

Kielecka Grupa Inwestycyjna opracowała na zlecenie Urzędu miasta Kielce, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji studium wykonalności zadania pt. "Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach. 

 


Analiza inwestorska przesięwzięcia inwestycyjnego polegająca na przebudowie dworca PKP w Kielcach na centrum handlowo - usługowo - rozrywkowe z funkcją obsługi pasażerów

pkp

Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie analityczne obejmuje obszar położony w centrum miasta Kielce, po dwóch stronach bariery, jaką stanowi trakcja PKP, przecinająca w połowie miasto na część wschodnią i zachodnią.
Część wschodnia – to główna ulica reprezentacyjna miasta dochodząca do dworca, hotele, instytucje publiczne, teatry. Część zachodnia, „za torami” to obszar upadłych baz, składów, magazynów, zapleczy technicznych.
Opracowanie ma na celu przeprowadzenie oceny i odpowiedzi na pytanie: „jak inwestycja realizowana z inicjatywy PKP w ramach partnerstwa publiczno prywatnego z silnym inwestorem strategicznym, polegająca na realizacji dużego wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego z funkcją obsługi podróżnych, może stać się dźwignią rozwoju centrum miasta i terenów po zachodniej stronie torów, otwierając nowe, nie brane dotychczas pod uwagę możliwości jego przestrzennego i ekonomicznego przeobrażenia?”
Opracowanie ma na celu pokazanie możliwości wykorzystania inwestycji „dźwigniowej” do zintegrowanych, synergicznych działań, pozwalających na przestrzenne i funkcjonalne powiązanie miasta ponad barierą techniczną, jaką stanowi kolej oraz przedłużenie ul. Żelaznej.
Analizą objęto obszar wydzielony komunikacyjnie ulicami: Grunwaldzką, Żytnią, Paderewskiego, 1-go Maja, Jagiellońską. Obszar ten dzieli w połowie linia kolejowa Nr 8 Warszawa-Kraków, przebiegająca na kierunku północ-południe, wraz z torami rozrządowymi, obiektami obsługi oraz dworcem osobowym Kielce przy placu Niepodległości.
W ramach analizy:
•    wykonano inwentaryzację urbanistyczną całego obszaru w zakresie funkcji, formy i stanu technicznego zabudowy,
•    pozyskano zdjęcia lotnicze terenu
•    opracowano aktualną dokumentację fotograficzną,
•    poddano analizie stan własności terenów,
•    przeanalizowano uwarunkowania:
–    przyrodnicze
–    kulturowe
–    komunikacyjne
–    uzbrojenia terenu,
•    zbadano możliwości rozwoju infrastruktury, opierając się na danych zarządców sieci.
Rozwojowe opracowania komunikacyjne oparto w części na opracowaniach MZD z sugestią ich modyfikacji. W części zaproponowano autorskie rozwiązanie układu podstawowego. Opracowanie wskazuje docelowy układ komunikacyjny w strefie oddziaływania inwestycji oraz zakres „minimum”, wymagany do uruchomienia pierwszych inwestycji.
W opracowaniu wskazano zakres działań, mających na celu stworzenie ciągłego systemu przestrzeni publicznych spinających centrum miasta z terenami otwartymi doliny Silnicy oraz z terenami po drugiej stronie torów.
Wnioski z analizy zostały zapisane w formie graficznej jako „STRUKTURA ORGANIZACJI PRZESTRZENI”, stanowiący wytyczne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru.
Uzupełnienie opracowania koncepcją kompozycyjną na tle makiety wirtualnej miasta pozwala na pełne zrozumienie skali, zakresu i rangi przedkładanej propozycji dla gospodarki i wizerunku Miasta.